Raad van bestuur

Beste lezer,

Als wij onze cliënten de regie over hun leven willen teruggeven, moeten we samenwerken. Veel van onze cliënten hebben naast hun psychische problemen ook problemen op allerlei levensgebieden. Ze hebben bijvoorbeeld schulden, geen werk en geen sociaal netwerk. En daar waar wij goed zijn in het behandelen van psychische problemen, zijn maatschappelijke partners dat in de aanpak van de andere problemen. Met elkaar zouden we er de schouders onder moeten zetten om onze cliënten de zorg en ondersteuning te bieden die leiden tot persoonlijk én maatschappelijk herstel.


GGZ Delfland werkt samen
Op onderdelen is die samenwerking er al. De samenwerking in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is daar een mooi voorbeeld van. Evenals de samenwerking met ketenpartners in de Wet verplichte ggz en de jeugd ggz. Maar nog meer dan deze mooie voorbeelden, mogen we die samenwerking opzoeken. We moeten met elkaar beseffen dat we een gedeelde maatschappelijke opdracht hebben. Het herstel van cliënten is niet alleen aan de ggz.

Ook intern is samenwerking belangrijk. Iedere medewerker is een radertje in het grotere geheel: als individu, als teamlid of bijvoorbeeld als lid van een van de adviesraden, zoals de ondernemingsraad. Samen werken we aan de best mogelijke zorg. Uit dat besef komt ook de waardering voort voor iedere collega. Het lukt ons in toenemende mate onze medewerkers te ondersteunen hun werk te doen en van daaruit de zorg te verbeteren. We geven medewerkers daarbij ook de ruimte zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld via de leergang Leidende Professional in de zorg. Die ruimte heeft ons al veel innovaties opgeleverd. Denk aan de Turboweken voor de behandeling van kinderen met een trauma en hun ouders, de Fit op weg poli waar cliënten voorafgaand aan hun psychische behandeling aan de slag gaan met hun andere problemen, en de implementatie van repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS), dat een nieuwe technologie is voor de behandeling van depressie, angst en dwang. Ik geloof echt dat we mede hierdoor een aantrekkelijke werkgever zijn.

 

We zijn duurzaam
In 2019 zijn we beloond voor onze duurzame bedrijfsvoering. We waren de eerste zorginstelling in Nederland die voldeed aan de aangescherpte zilveren Milieuthermometer Zorg. Daarmee gaan we verder dan wettelijk wordt voorgeschreven. De effecten van onze inspanningen lees je in onze CO2-voetafdruk.

 

We blijven onszelf verbeteren
Nu was 2019 niet alleen voorspoed. Zo hadden we bij jeugd te maken met krappe budgetten en veel te lange wachttijden. En ook de verhouding directe en indirecte tijd* is nog niet overal op orde. Soms zijn we nog te veel tijd kwijt aan het regelen van de zorg rondom een cliënt in plaats van aan de daadwerkelijke behandeling. Op de plekken waar dit al goed gaat, doen we een stap voorwaarts en investeren we in capaciteit. Met de inzet van meer behandelaren ontstaat ruimte voor nieuwe cliënten, het verlaagt de werkdruk en vergroot het werkplezier.

 

Vertrouwen in de toekomst
GGZ Delfland is een veerkrachtige organisatie. Op directie- en managementniveau is het afgelopen jaar ruimte ontstaan voor nieuwe collega’s. Die hebben we zoveel mogelijk intern geworven. Daar ben ik trots op. Samen met hen en alle medewerkers van GGZ Delfland heb ik vertrouwen in de toekomst. Samen werken wij aan de beste zorg, ook in 2020.

 

2020: het coronavirus

Inmiddels weten we dat 2020 er heel anders uit ziet dan we in 2019 konden vermoeden. De wereld schudt door het coronavirus op zijn grondvesten. En hoewel we terugblikken op 2019, kan ik niet anders dan er bij stilstaan. Het coronavirus en de preventieve maatregelen van de overheid raken ons namelijk allemaal. Dat zal ook van invloed zijn op onze resultaten. Alleen weten we nog niet op welke wijze en in welke mate. Het bestrijden van het coronavirus en het omgaan met de impact daarvan is een weg van de lange adem, en we staan pas aan het begin van die weg.

 

Onze zorg gaat zo veel mogelijk door
Eén ding is wel zeker: onze zorg gaat - weliswaar in aangepaste vorm- zoveel mogelijk door. We blijven samen werken aan de beste zorg. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij het uitgangspunt om de veiligheid voor onze cliënten en medewerkers zo goed als mogelijk te borgen. Mensen werken vanuit huis. Face-to-face contact is er als dat op een veilige manier kan of als dat voor de cliënt nodig is, bijvoorbeeld als een cliënt dreigt te ontregelen of onvoldoende resultaat behaalt, en op de klinieken. En we hebben een cohort afdeling voor cliënten die positief getest zijn op corona.

 

We zijn financieel gezond
Als gevolg van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen zien we een terugval in de vraag naar ggz-zorg. Tegelijkertijd doen we extra investeringen en maken we meer kosten voor bijvoorbeeld het beschikbaar maken van klinische capaciteit, de aanschaf van digitale hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. We monitoren de effecten op onze bedrijfsvoering en delen dit wekelijks met onze financiers. We zijn financieel gezond. En onze administratie en informatievoorziening is dusdanig op orde, dat we snel kunnen handelen als het nodig is. Dat maakt dat we geen continuïteitsproblemen voorzien, en daar blijven we ons hard voor maken. Tegelijkertijd verwachten we ook dat onze financiers hun verantwoordelijkheid nemen. Want, zoals het nu uit vele kelen klinkt: ‘Samen staan we sterk tegen corona’.

 

Samen sterk
Onze gedachten gaan uit naar onze cliënten en medewerkers die getroffen worden door corona. Dankbaar ben ik voor onze medewerkers die onder veranderde, en soms moeilijke omstandigheden zich geweldig blijven inzetten om de zorg door te laten gaan. Mede dankzij hun inzet blijf ik vertrouwen houden in de toekomst: zorginhoudelijk, mentaal en financieel. Samen zijn we sterk.

 

Iris Bandhoe
raad van bestuur

* Het verschil tussen directe en indirecte tijd
Directe tijd is tijd waarin direct contact is tussen cliënt en behandelaar. Voorbeelden daarvan zijn diagnostisch onderzoek, behandelgesprekken, telefonisch consult, opname, online behandeling (e-health) en begeleiding. Daarnaast kennen we indirecte tijd. Dat is tijd die bijvoorbeeld wordt besteed aan het overleg tussen verwijzer en behandelaar, overleg tussen behandelaren onderling, het opstellen van brieven of aan het maken van verslagen.