Leestijd 5 tot 6 minuten
Arent van der Heide Iris Bandhoe
Arent van der Heide & Iris Bandhoe

Toelichting op financiële cijfers

Vooruit volgens plan

Op financieel gebied waren er afgelopen boekjaar geen grote veranderingen bij GGZ Delfland. En dat is heel goed nieuws. Directeur financiën en informatie Arent van der Heide vertelt: "In grote lijnen deden we het in 2019 – in elk geval in financieel opzicht – hetzelfde als in de jaren ervoor. We voeren namelijk een solide beleid volgens duidelijke doelen. Het meerjarenbeleid (2019 – 2021 'Dichterbij: de toekomst', red.) dat we met elkaar hebben geformuleerd geeft de richting aan en traditioneel volgen we de gekozen koers. Wat dit betreft dus niets nieuws. En gelukkig maar."

Administratief op orde

GGZ Delfland zet zich hard in om ook op administratief gebied de juiste keuzes te maken. Dat dit werkt, blijkt ook uit de invoering en handhaving van Horizontaal Toezicht (HT). "We laten hiermee zien hoe wij het registratie- en declaratieproces hebben ingericht en dat we hierin keurig alle afspraken volgen." Horizontaal Toezicht biedt GGZ Delfland financiële zekerheid: afgekeurde zorgrekeningen zijn verleden tijd. Ook biedt het ruimte om de zorginhoud weer centraal te stellen in het financieringsvraagstuk. "Als HT-koploper denken wij hierin actief mee en brengen zo de realisatie van onze visie op de juiste zorg dichterbij", vertelt Arent van der Heide.

Veranderingen om ons heen

Hoe solide en rechtlijnig het financieel administratieve beleid van GGZ Delfland ook moge zijn: in de wereld om ons heen verandert ondertussen van alles en dan hebben we het nog niet eens over de effecten van corona. Op financieel gebied is dat goed te merken. In alle financieringsstromen staan de tarieven onder druk. Er is minder geld beschikbaar voor dezelfde – of vaak een nog hogere – kwaliteit van zorg. Bovendien is het steeds gebruikelijker om te werken met omzetplafonds en gemiddelde prijzen in de contractering van alle financieringsstromen. Hierdoor neemt het risico op snijvlakverliezen toe. Arent legt uit: "Als je bijvoorbeeld voor de ene verzekeraar meer doet dan vooraf ingeschat en voor de ander juist minder, dan kun je dat niet tegen elkaar wegstrepen. Gevolg: niet-vergoede zorgverlening."

Niet alleen op financieel gebied wordt er meer van ons gevraagd. Op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en privacy liggen de eisen steeds hoger. En dat vraagt om serieuze investeringen in de toekomst.

De cijfers zijn keurig. Dit is het gevolg van een solide beleid.

Aan alle kanten goedgekeurd

Hoeveel er ook verandert: ons uitgangspunt blijft steeds hetzelfde. En dat is een goede kwaliteit van zorg bieden. "Gelukkig is onze zorg goed op peil. Dit blijkt onder andere uit onze HIC-, FACT- en HKZ-certificeringen, het Keurmerk Basis GGZ en het toepassen van de ART-visie. Op het gebied van duurzaamheid hebben we het zilveren keurmerk van Milieuthermometer Zorg voor een groot aantal locaties gerealiseerd. Verder opereren we keurig binnen alle ratio’s en normen waar externe partijen ons op toetsen", vertelt Arent.

Omzetcijfers

€ 1,0 mln
€ 1,2 mln
2018
2019

Resultaat

Resultaat is de omzet min de kosten. GGZ Delfland streeft naar een resultaat dat groter is dan € 0,00.

37,8%
40%
2018
2019

Solvabiliteit

Solvabiliteit (risicobuffer) is het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. GGZ Delfland streeft naar een solvabiliteit die groter is dan 25%.

2,9
3,1
2018
2019

DSCR

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) is een kengetal dat gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van een organisatie in verhouding tot de financiële verplichtingen. GGZ Delfland streeft naar een DSCR groter dan 1,3.

Grote investeringen mogelijk

"Op financieel gebied zien we gelukkig een gelijkwaardige situatie. We werken met verschillende financial performance indicators die iets zeggen over hoe wij ons werk doen op financieel gebied. En of het nu gaat om de current ratio (circa 1,6), de DSCR (Dept Service Coverage Ratio, circa 3,1), de solvabiliteit (40%), de rentabiliteit (1,2%), of 'gewoon' ons bedrijfsresultaat (€ 1,2 miljoen): de cijfers zijn keurig. Dit is het gevolg van een solide beleid." Er is dus een stevig financieel fundament bij GGZ Delfland. "Dit maakt het ook mogelijk om grote investeringen te doen. In 2019 begon het grote werk voor de renovatie van de Stadhouder. Ook loopt er een onderzoek voor de bouw van een WLZ-voorziening (Wet langdurige zorg) op de locatie Sint Jorisweg met als doel om dat in 2021 op te leveren."

Risico door het coronavirus

Waar we over 2019 kunnen zeggen 'alles liep het hele jaar keurig volgens planning', realiseren we ons dat 2020 een heel ander jaar is. Vooruitlopend kunnen we niet anders dan constateren dat het coronavirus voor alles en iedereen gevolgen heeft en dus ook voor ons. Afhankelijk van de duur van de coronacrisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere patiëntenzorg. Pas op het moment dat het virus landelijk onder controle is, kan de totale achterstand worden ingeschat, evenals de wijze waarop we dit kunnen inlopen. Nu is er nog geen reële inschatting te maken van de extra kosten en het effect op de opbrengsten.

Het zal ook GGZ Delfland dwingen om keuzes te maken.

"Gelukkig hadden we financieel gezien een prima vertrekpunt voor de reis waaraan we met zijn allen begonnen zijn. We hebben gebouwd aan een stevige buffer om tegenslagen op te vangen", beschrijft Iris Bandhoe, bestuurder van GGZ Delfland. Dit uitzonderlijke scenario had volgens haar niemand kunnen voorzien. Zij vervolgt: "We zijn terechtgekomen in een ongekende situatie waarin veel ongewis is. Het zal ook GGZ Delfland dwingen om keuzes te maken. En ja: deze keuzes zouden er ook voor kunnen zorgen dat het resultaat in 2020 onder druk komt te staan. Aan de andere kant: we hebben vertrouwen in onze financiers om dit samen met ons tot een goed einde te brengen. Zorgverzekeraars, het zorgkantoor, gemeenten en het ministerie hebben al toegezegd ggz-instellingen te ondersteunen in de zorgverlening en in financieel opzicht. Als het aan ons ligt, gaan we ons er, samen met alle betrokken partijen, hard voor maken dat we – ook na corona – dezelfde kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren."

Iris sluit af: "Wij willen de continuïteit waarborgen: dát is onze gezamenlijke opgave en daar blijven we ons, zeker ook in dit bijzondere jaar, keihard voor maken!"